Vásárlói jogok

Szavatossági hiba bejelentésre a hatályos jogszabályok szerint 5 napon belül vagyunk kötelesek reagálni. Ilyen esetekben az alábbi kategóriák léteznek:

Hibás teljesítés: 

A Szetei Kft. hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. (pl nem megfelelő készülék került leszállításra, vagy a leszállított termék üzembe helyezése nem volt megfelelő) Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Milyen jogok illetik meg Önt hibás teljesítés esetén?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

1. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Szetei Kft. a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ilyen esetekben a termék magyarországi márkaszervize végzi a termék javítását. Elérhetőségük a jótállási jegyen található.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Amennyiben a megrendelt termék az átvételtől számított három munkanapon belül hibájából kifolyólag a rendeltetés szerű használatra alkalmatlanná válik, úgy a vásárlót megilleti a készülék cseréje. Ez a készülék rendeltetésszerű használatát nem befolyásoló hibákra nem vonatkozik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szetei Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szetei Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A hétköznapi és közismert nevén „garancia”. 

A jótállás jogszabályi időtartama:

– 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

– 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

Egyes gyártók hosszabb jótállást is vállalhatnak, erről bővebb tájékoztatást munkatársaink tudnak adni Önnek.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (nem rendeltetésszerű használat).

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási jog


Az ebben a pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, multimédiás eszközzel történő megrendelés esetén.   

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén   
a) a terméknek,   
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,   
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,   
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,   
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.   

Kézhezvételi időpont a termék átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával, vagy a végszámlával bizonyíthatja.   

Nem alkalmazható az elállási jog "olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak" (például méretre szabott elszívó csövek, kürtőelemek, stb.), ezek ugyanis a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján kivételnek minősülnek. Szintén ebbe a kategóriába tartoznak a normál forgalomban nem szereplő, egyedi beszerzésű készülékek is.

 

Elállás bejelentése:

Elállásra vonatkozó igényt a vásárló emailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be, az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átvétel időpontját a termék megnevezését, a vásárló nevét, a szállítási címet, a hivatkozó számla számát. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza webáruházhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket az üzemeltető nem vesz át.

 

Termék visszaszállítása:

A bejelentést követően a sértetlen terméket, a számla eredeti példányával és minden gyári tartozékával együtt (használati utasítás, jótállási jegy, tartozékok, csomagolás) kell visszajuttatnia címünkre. Amennyiben postai úton feladható termékről van szó, úgy csomagként tuja elküldeni címünkre. A 45/2014 kormányrendelet IV. 6. 11. § (j) pontja alapján az eladó úgy rendelkezik, hogy a nagy háztartási készülékek visszaszállításának költségei a vevőt terhelik. Amennyiben nagy háztartási készülékről lenne szó, úgy cégünk felajánlja a térítés ellenében történő szállítást. Ilyen esetben a mindenkori szállítási díjunk kétszeresével számolhat. Ügyeljen a szakszerű szállításra! A nagy háztartási készülékeinket csak állítva, behelyezett szállítási biztosítékokkal szabad szállítani. A szakszerűtlenül visszaszállított készülékeket nem tudjuk visszavenni!

A visszaszállítás költségeit minden esetben a fogyasztó viseli.

 

Vételár visszafizetése:

Kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles az üzemeltető a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az eladó követelheti a vevőtől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Az eladó a visszaküldött termékek fizetési módjától függően, a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget felszámíthatja. Amennyiben értékcsökkentő tényező áll fenn, erről a vásárlót tájékoztatjuk.  A visszaküldött készülék átvizsgálását követően, legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük a termék(ek) vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a vásárló nem élt elállási jogával.

Panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.   
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.   
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu   
Fax: 06 (1) 488 21 86   
Telefon: 06 (1) 488 21 31